Schrijf me in!
Ja, graag!

Algemene voorwaarden

Breda University of Applied Sciences

Elk jaar verwelkomt de organisatie van Unexpected Journey nieuwe studenten. Om de studenten kennis te laten maken met de stad Breda, Breda University of Applied Sciences (BUas) en hun medestudenten, organiseert de organisatie van Unexpected Journey vele verschillende activiteiten. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor de introductieweek Unexpected Journey voor de deelnemende opleidingen van de domeinen Tourism en Leisure & Events.

Indien je deelneemt aan de introductieweek Unexpected Journey 2022 van Breda University of Applied Sciences gelden deze algemene voorwaarden. Door jezelf in te schrijven voor de introductieweek, gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze volgende voorwaarden. Het is dan ook enkel mogelijk deel te nemen aan de introductieweek wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • Deelnemer: nieuwe eerstejaars student of ouderejaars student die deelneemt aan het programma van de introductieweek. Hieronder vallen ook samenwerkingspartners en leveranciers van goederen en/of diensten die worden ingehuurd door de organisatie van de introductieweek.
  • Organisatie introductieweek: de organisatie van de introductieweek Unexpected Journey 2022 van Breda University of Applied Sciences;
  • Introductieweek: het volledige programma dat georganiseerd is door de organisatie van de introductieweek tussen de start van de opbouw op 25 augustus 2022 en het einde van de afbouw op 5 september 2022.
  • Evenemententerrein: de terreinen en/of gebouwen waar activiteiten van de introductieweek plaatsvinden.
  • Evenement: introductieweek Unexpected Journey.

Artikel 1 – Deelname

1.1 Studenten mogen alleen deelnemen aan de introductieweek als zij volledig zijn toegelaten tot één van de deelnemende opleidingen van de domeinen Leisure & Events of Tourism van de Breda University of Applied Sciences;

1.2 De kosten voor deelname aan het introductieprogramma bedragen in totaal € 135,-. In deze prijs zit het volgende inbegrepen: deelname aan alle programmaonderdelen, jouw eigen introductieshirt, diverse maaltijden, vervoer tussen locaties tijdens het programma en een plaats om te overnachten;

1.3 Deelnemers zijn verplicht om het Unexpected Journey introductieshirt te dragen tijdens het programma van Unexpected Journey;

1.4 Toegang tot de introductieweek is uitsluitend toegestaan bij een geldige aanmelding en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs;

1.5 De deelnemers zullen gedurende de introductieweek als klas begeleid worden door twee of meerdere ouderejaarsstudenten, Hoppassen genaamd.

1.6 Deelnemers zijn verplicht om aan het programma van de introductieweek deel te blijven nemen. Het is daarom niet toegestaan om de introductieweek (tussentijds) te verlaten zonder toestemming van de organisatie. Indien een deelnemer zich niet aan deze regels houdt, zal hij worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten van de introductieweek. (Een deel van) het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald;

1.7 Externe bezoekers worden slechts tot de introductielocatie(s) toegelaten indien de organisatoren hen uitnodigen of toestemming geven. Breda University of Applied Sciences is niet verantwoordelijk diefstal van eigendommen en/of voor fysiek of mentaal letsel naar aanleiding van het bezoek aan Unexpected Journey. Hieronder valt ook schade aan het gehoor van de bezoeker.

Artikel 2 – Overeenkomst

Zodra een reservering betaald is en daardoor definitief is, gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de organisatie van de introductieweek, waarmee de deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Voeding

Deelnemers die bepaalde allergieën, diëten of andere medische aandoeningen hebben, dienen de organisatie vooraf over hun allergie/dieet/medische aandoening te informeren. Dit wordt gevraagd in het inschrijfformulier, dat ingevuld dient te worden om deel te mogen nemen aan de introductieweek. Door deze maatregel kunnen wij op specifieke aandoeningen/diëten maaltijden aanbieden. Indien deelnemers de organisatoren niet informeren over welke allergieën en/of dieet hij/zij heeft, zijn de organisatoren van de introductieweek en de Breda University of Applied Sciences niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

Artikel 4 – Locatie

De introductieweek zal plaatsvinden in en rondom Optisport Kunstijsbaan Breda, gevestigd aan de Terheijdenseweg 506, 4826 AB Breda. Daar gelden de volgende voorwaarden:

4.1 Het is alleen toegestaan om je te bevinden binnen het evenemententerrein of op de aangewezen locaties. Wanneer je je buiten deze gebieden bevindt, heeft de organisatie van de introductieweek de bevoegdheid om verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen;

4.2 Het is niet toegestaan om openstaande deuren te sluiten of gesloten deuren te openen, zonder aanwijzingen van de organisatie. Dit is met uitzondering van facilitaire voorzieningen;

4.3 Het is niet toegestaan om materialen van de introductieweek, zonder opdracht van de organisatie van de introductieweek, binnen het evenemententerrein te verplaatsen;

4.4 Het is niet toegestaan om op tafels, banken of ander meubilair te klimmen en/of erop te gaan staan;

4.5 Het gebruik van eigen meegebrachte confetti/partypoppers (alle papieren en plastic strooimiddelen) is niet toegestaan om natuurschade te voorkomen. Wanneer een deelnemer wel eigen confetti/partypoppers heeft meegebracht, worden deze door de organisatie ingenomen. Bij het wel gebruiken van eigen meegenomen confetti zullen er sancties volgen, welke worden bepaald door de organisatie van de introductieweek;

Artikel 5 – Betalen

Deelnemers schrijven zich individueel in.

5.1 Het totale bedrag dient overgemaakt te worden naar de introductieweek middels een online betaling voorafgaand aan de introductieweek;

5.2 Wanneer het totale bedrag niet betaald wordt voorafgaand aan de introductieweek, geldt de inschrijving als ongeldig en komt de gereserveerde plaats te vervallen.

Artikel 6 – Annuleren

6.1 Het is mogelijk om je aanmelding kosteloos te annuleren tot 15 augustus 2022. Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk indien je wenst af te zien van deelname. Een uitzondering wordt gemaakt voor de studenten die hun aanmelding bij Breda University of Applied Sciences terugtrekken in Studielink. Zij kunnen tot aan de dag van de introductieweek kosteloos annuleren;

6.2 De organisatie van de introductieweek behoudt zich het recht om de introductieweek te annuleren. Zij bepalen ook wanneer er sprake is van overmacht (zie artikel 9) waardoor de introductieweek wordt geannuleerd. In beide gevallen zal op dat moment geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden.

Artikel 7 – Privacy

7.1 De organisatie van de introductieweek volgt de AVG-wetgeving. Voor meer informatie over de AVG-wetgeving, verwijzen wij je graag door naar de site. https://gdpr.eu/what-is-gdpr/

7.2 Partners van Unexpected Journey die toestemming hebben van de organisatie, mogen éénmalig een mail versturen naar deelnemers. Deelnemers kunnen zelf aangeven of zij geïnteresseerd zijn in het ontvangen van een e-mail via het inschrijfformulier.

7.3 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar telefoonnummer voor, tijdens en na de introductieweek gebruikt mag worden. Dit zal alleen gebruikt worden voor Unexpected Journey gerelateerde doeleinden.

Artikel 8 – Te laat komen

Indien de deelnemer te laat arriveert op de afgesproken locatie, zal het oorspronkelijke programma van de introductieweek niet worden aangepast. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het inschrijfgeld.

Artikel 9 – Overmacht

Onder bepaalde omstandigheden kan op grond van overmacht worden besloten (bepaalde activiteiten van) het programma of de volledige introductieweek te annuleren. Indien deze omstandigheden naar het oordeel van de organisatie van de introductieweek, met het oog op de veiligheid, onverantwoord worden bevonden, kan worden besloten dat (de activiteiten binnen) het programma van de introductieweek geannuleerd worden. Er zal geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden. Deze regeling strekt zich uit over omstandigheden zoals: sociale onrust, sterk verstoorde openbare orde, wettelijke verboden, lastgeving van autoriteiten, noodverordeningen, terrorisme, extreem weer etc. De organisatie van de introductieweek bepaalt in overleg met Breda University of Applied Sciences of er van overmacht sprake is.

Artikel 10 – Deelname en uitsluiting

10.1 Opvolgen van instructies

Instructies van organisatoren van de introductieweek dienen met het oog op de veiligheid, orde en programmaverloop te allen tijde te worden opgevolgd door de deelnemers. Indien een deelnemer de instructies weigert op te volgen hebben de organisatoren van de introductieweek het recht de betreffende deelnemer van verdere deelname van de introductieweek uit te sluiten. In een dergelijk geval heeft een deelnemer geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, noch op een ervan;

10.2 Beoordeling conditie deelnemer

10.2.1. 10.2.1. De deelnemers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de inschatting of zij voldoende in vorm zijn om aan de introductieweek te kunnen deelnemen;

10.2.2. 10.2.2. De organisatie van de introductieweek is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan de introductieweek te ontzeggen indien de conditie van de betreffende deelnemer naar het oordeel van de organisatoren van de introductieweek de veiligheid van die deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt.

10.3 Alcohol- en/of drugsgebruik

10.3.1 De organisatie van de introductieweek is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan de introductieweek te ontzeggen indien de deelnemer in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of kennelijk onder invloed van verdovende middelen is. Het gebruik en bezitten van drugs is niet toegestaan. Bij verdenking van het bezit van drugs en/of drugsgebruik behoudt de organisatie van de introductieweek het recht de persoon in kwestie verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen. Dit geldt ook voor (overmatig) alcoholgebruik;

10.3.2 Het is niet toegestaan dat deelnemers onder de 18 jaar alcohol kopen, in ontvangst nemen en/of gebruiken. Het is ook niet toegestaan om alcohol te verkopen en/of te verstrekken aan studenten onder de 18 jaar.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheid omgeving

Deelnemers verplichten zich respectvol om te gaan met klasgenoten, andere deelnemers, organisatie van de introductieweek en de locatie(s). Deelnemers dienen zich in te spannen om schade aan andere betrokkenen en/of de locatie te allen tijde te voorkomen.

Artikel 12 – Schade aan bezittingen/eigendommen, kledij en schoeisel

12.1 Deelnemers hebben de mogelijkheid om persoonlijke bezittingen achter te laten op de locatie in de slaaptenten. Dit is echter volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie van de introductieweek zal zich inspannen de achtergelaten bezittingen/eigendommen veilig te bewaren. De organisatie houdt echter geen administratie bij van de ingeleverde spullen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid voor beschadiging of verdwijning van de ingeleverde spullen.

12.1.1 De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Het meebrengen van waardevolle spullen geschiedt geheel op eigen risico. Er is een beperkt aantal kluisjes aanwezig. Op de plaats waar je overnacht, is er ruimte om jouw persoonlijke bezittingen achter te laten. In geen geval kun je je eigendommen achterlaten op andere plaatsen dan het evenemententerrein.

12.2 De organisatie van de introductieweek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van eigendommen/persoonlijke bezittingen. Het dragen (of bezitten) van zaken als juwelen, kettingen, armbanden, oorbellen, telefoons en dergelijke geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.

12.3 Deelnemers dienen gepaste kledij en schoeisel te dragen. De kans op schade aan kleding en schoeisel is voor rekening van de deelnemer.

12.4 De deelnemer verklaart met het accepteren van deze voorwaarden deze risico’s te aanvaarden en te dragen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid voor schade bij ongevallen

Het deelnemen aan de introductieweek geschiedt geheel op eigen risico. Lichamelijk letsel opgelopen tijdens deelname aan/een bezoek aan de introductieweek kan niet worden verhaald op de organisatie van de introductieweek. Deelname aan de introductieweek is niet geheel vrij van risico’s. De deelnemer dient zich ervan te vergewissen dat schade aan lijf en leden kan ontstaan. De organisatie zal al het mogelijke doen om dergelijk letsel te voorkomen, maar zij kan het risico op ongevallen onmogelijk uitsluiten. Wegens de aard van het evenement, is het van het grootste belang dat deelnemers van de introductieweek zich houden aan hetgeen is bepaald in artikel 10.1, om schade aan lijf en leden te voorkomen. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, zijn de organisatie van de introductieweek en Breda University of Applied Sciences niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die de organisatie van de introductieweek en/of de deelnemers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens het gehele programma, de opbouw en/of de afbouw.

Artikel 14 – Schadebepaling

14.1 De deelnemer is jegens de organisatie van de introductieweek aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer, voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend. Dit is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, schade aan of het verlies van door de organisatie van de introductieweek aan de deelnemer uitgereikte materialen, schade aan (inboedel van) de locatie of schade aan derden waarvoor de organisatoren van de introductieweek aansprakelijk worden gesteld. Breda University of Applied Sciences behoudt zich het recht voor om schade aan haar eigendommen te verhalen op degene die de schade heeft toegebracht of degene die daarvoor verantwoordelijk is in gevallen van opzet en/of grove schuld. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. In geval van diefstal zal de politie worden ingelicht.

14.2 Breda University of Applied Sciences kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan eigendommen van deelnemers en bezoekers.

Artikel 15 – Calamiteiten en noodsituaties

In het geval van een noodsituatie zal het ontruimingsplan/evacuatieplan in werking treden.

15.1 Deelnemers dienen direct dit plan te volgen en instructies van organisatoren van de introductieweek te volgen. Wanneer de deelnemer dit niet doet, zal alle opgelopen schade voor de eigen rekening van de deelnemer zijn, voor zover dit tot zijn of haar rekening kan worden toegeschreven.

15.2 In gevallen waarin een calamiteit zich voordoet, dienen de instructies van zowel BHV-personeel als medewerkers van hulpdiensten te allen tijde worden opgevolgd. De deelnemers zullen daarom altijd waakzaam moeten zijn voor mogelijke situaties die kunnen voorvallen.

15.3 Indien een deelnemer een situatie ziet die kan leiden tot problemen, dient hij of zij dit direct te melden bij een van de medewerkers en/of bij de organisatie.

Artikel 16 – Gebruik beeld- en opnamemateriaal

Tijdens de introductieweek kunnen foto’s en films worden opgenomen. De deelnemer verklaart door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, dat hij/zij akkoord gaat met mogelijk gebruik voor marketing en communicatie doeleinden door Breda University of Applied Sciences.

Artikel 17 – (Elektrisch) roken

Breda University of Applied Sciences hanteert een rookvrij beleid op eigen terrein. Dit beleid is ook van toepassing tijdens de introductieweek. (Elektrisch) roken is enkel toegestaan op de hiervoor aangewezen plekken. De organisatoren van de introductieweek hebben de bevoegdheid om deelnemers die roken op plekken anders dan aangewezen door de organisatie van de introductieweek verdere deelname aan de introductieweek te ontzeggen en te verwijderen van het evenemententerrein.

Artikel 18 – Gebruik rook-, geluids- en lichteffecten

Tijdens het evenement kunnen mogelijk rook-, geluids- en/of lichteffecten ingezet worden. De deelnemer dient zich hiervan bewust te zijn en gaat hiermee akkoord met alle mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt.